Aktivizace seniorů s demencí

Součástí nefarmakologické léčby u seniorů s demencí jsou terapie, kterým říkáme aktivizace. Mezi nejčastější aktivizační činnosti patří:

VÝZNAM aktivizace u seniorů s demencí – aktivity a terapeutické činnosti vhodné pro člověka se syndromem demence jsme pro vás sepsali díky grantu od Moneta Group.

Šíříme Montessori přístup v péči o seniory s demencí, který se řídí nevyřčenou výzvou „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Montessori přístup nemocným pomáhá udržet si samostatnost a schopnost sebeobsluhy, což je pro ně i jejich blízké nesmírně důležité.

Lidé s demencí jsou často konfrontováni tím, co už nezvládnou a jakých chyb se dopustili. Péče postavená na Montessori principech naopak vyzdvihuje a rozvíjí to, co nemocný ještě dokáže a zvládne. Snaží se plně využít jeho potenciál. Díky tomu dochází ke zklidnění, ústupu nervozity, deprese a zlepšení sebevědomí.

.

Podívejte se na inspirativní videa

Při plánování aktivity i v jejím průběhu vždy respektujeme individuální přání a možnosti seniora s demencí. Pomáháme mu zažít úspěchy a posílit sebeúctu. Pokud se nějaké činnosti věnujeme poprvé, musíme vše dobře vysvětlit a zdůraznit, že jí může kdykoliv ukončit. Žádná aktivizační činnost není povinná a seniora s demencí do ní nemůžeme nutit. Ptáme se na to, co měl rád, čemu se rád ve volném čase věnoval, co jej těšilo. A podle toho plánujeme společné aktivity. Vyhýbáme se činnostem, které rád neměl, byly mu nepříjemné nebo ho rozčilovaly.

Smyslem a cílem je podpořit ho v úspěchu a budovat sebevědomí z dobře vykonané a zvládnuté aktivity. Hledat ostrůvky zachovaných vzpomínek a dovedností, na které se může sám spolehnout. 

Ideální případ je, pokud máme k dispozici zprávu od neuropsychiatra nebo klinického psychologa, která kvalitně popisuje aktuální charakter kognitivních obtíží. Zpráva říká, které oblasti a do jaké míry jsou narušeny a které naopak ušetřeny.

Publikované články a aktivizační videa přináší inspiraci, jak příjemně a smysluplně trávit čas se seniorem s demencí. Aktivity, jako jekognitivní trénink, ergoterapie, arteterapie nebo canisterapie naplňují volný čas nemocného a pomáhají uspokojit jeho fyzické, psychické a společenské potřeby. Člověk s Alzheimerovou nemocí, vaskulární demencí, Parkinsonovou či Huntigtonovou chorobou potřebuje, stejně jako kdokoliv jiný, komunikovat, zapojovat se do běžných činností a cítit se užitečný.