Aktivizace a její význam u seniorů s demencí

Kognitivní trénink

Kognitivní trénink slouží k procvičování kognitivních neboli poznávacích funkcí, které nám umožňují vnímat svět kolem sebe. Mozek bychom měli cvičit po celý život, jeho výkon ve stáří klesá a mezi odborníky panuje názor, že si během života můžeme vytvořit kognitivní rezervu, která po určitou dobu dokáže kompenzovat prokázané neurodegenerativní onemocnění. Trénink mozku je prevence vzniku demence a také prostředek k zachování soběstačnosti v jejím průběhu.

Kognitivní trénink je i povídání během procházky v parku, pití kávy nebo prohlížení fotografií. Při trénování mozku je užitečná tužka, papír, běžně dostupné karetní nebo stolní deskové hry, křížovky, kvízy, hlavolamy, skládačky, ručně vyrobené pomůcky nebo předměty denní potřeby, jako jsou nástěnné hodiny, kalendář, noviny, fotografie nebo knoflíky.

U lidí s demencí používáme speciální pracovní listy a sady pomůcek. V Centru Seňorina kognitivní trénink vede aktivizační pracovnice, buď individuálně nebo ve skupině.

Speciální pomůcky jsou interaktivní a vhodné pro lidi v různém stádiu demence. Obtížnost úkolů je lehce upravitelná.

Arteterapie

Arteterapie vychází z léčebného potenciálu výtvarných aktivit. Je oborem, který stojí na pomezí psychologie, psychoterapie a umění.

U seniorů s demencí, kteří mohou mít potíže v komunikaci, představuje arteterapie eventualitu vyjádřit se jinak než slovy. Umožňuje jim zapojit se do skupiny a cítit se tak jejím aktivním členem, navázat hlubší kontakt s pracovníkem. Arteterapie také pomáhá udržovat psychické i motorické schopnosti a dovednosti a dokáže pozitivně ovlivňovat emoce.

Dramaterapie

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k terapeutickým účelům používá prostředky dramatického umění. Jí velmi blízké a v mnoha bodech se překrývající jsou psychoterapeutické metody psychodramatu a teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů leží především v oblasti psychologické a sociálně psychologické. Má vést klienty:

 • k zlepšení sociálních dovedností a dovedností v interpersonální komunikaci,
 • k získání schopnosti adekvátně reagovat na různé sociální situace, zejména konfliktní a zátěžové,
 • k získání náhledu na vlastní chování a vlastní motivy,
 • k získání schopnosti chápat emoce, motivy a jednání jiných lidí,
 • k možnosti vyjádřit své emoce a psychické a sociální problémy zprostředkovaně, někdy i metaforicky, a tím redukovat vnitřní napětí,
 • k získání reálného pohledu na vlastní schopnosti, vlastní chování a vlastní sociální postavení.

Reminiscenční terapie

Vzpomínáme po celý život, v seniorském věku pak má vzpomínání svůj specifický význam. Člověk v závěrečné etapě života bilancuje, zaobírá se jednotlivými okamžiky a tím, co bylo dobré, co se povedlo a co bylo obtížné. Život se stává pestrou paletou, na které bývají jak jasné a radostné vzpomínky, tak vzpomínky na okamžiky těžké a náročné. Vše patří k životu, tvoří jedinečný životní příběh a s ním spojené vnímání vlastní identity.

Pro seniory s demencí jsou reminiscenční aktivity velmi vhodné, protože se zaměřují zejména na dlouhodobou a motorickou paměť. Tu mají senioři s demencí zachovanou i v pozdějších stadiích nemoci. Texty písní, taneční kroky, pohyby spojené s dříve vykonávanou prací – to vše „funguje“ i v době, kdy se ztrácí schopnost běžné verbální komunikace.

Přečtě si víc o tom, jak využít reminiscenci v péči a v kontaktu s člověkem s demencí.

Canisterapie u seniorů s demencí

Canisterapeut musí mít dostatek informací o seniorech, například jaký mají vztah ke psům, jejich způsob komunikace a vyjadřování a jiné informace potřebné ke stanovení canisterapeutických cílů. U lidí s demencí je důležitá pravidelnost.

Canisterapeutický pes působí jako motivační prvek ke správné výslovnosti, například při dávání povelů. Komunikací se psem a o psovi procvičujeme řeč – můžeme využívat obrázky se psy, povídat si o jejich denním režimu a výcviku.

Canisterapie u lidí s demencí napomáhá procvičovat jemné a hrubé motoriky, včetně stimulace smyslů, například kontakt s příjemně měkkou srstí při hlazení a mazlení psa, olizování ruky, podávání pamlsků, česání psa, házení aportů, manipulace s vodítkem nebo postrojem psa, procházka po chodbě se psem na vodítku.

To vše přináší seniorům s demencí příjemné prožitky. Senioři s demencí žijí ve svém vlastním světě a hovoří o věcech, které jsou pro nás nesrozumitelné a neumíme si je dát do souvislostí. Často to vypadá, že seniora s demencí něco trápí, opakuje neustále dokola stejné věty nebo slova a nám se nedaří mu porozumět.

Pro seniora s demencí je velmi důležité, aby zažíval úspěch a vhodně zvolené canisterapeutické aktivity jsou jednou z možností, jak lze úspěchu dosáhnout.

Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkávání slouží k vytváření sociálního kontaktu a navazování vztahů mezi lidmi různého věku, které se realizuje převážně ve skupině nebo se skupinou v rámci instituce. Setkávání podporuje vzájemný respekt, partnerský přístup, sdílení zkušeností, dovedností, a to v harmonické atmosféře, kdy zúčastnění mohou pocítit radost ze života a vzájemné obohacení.

Nejčastějším modelem mezigeneračních setkávání bývá propojení lidí seniorského věku (65 let výše) a dětí předškolního až mladšího školního věku (cca 3–11 let), kdy menší skupina dětí navštěvuje skupinu seniorů v domovech pro seniory, nebo kdy senior dochází za skupinou dětí do mateřské školy. Setkávání však může probíhat také individuálně – člověk s člověkem, kdy např. student/ka střední školy navštěvuje seniora/ku v rámci dobrovolnictví.

Centrum Seňorina vlastní značku Mezigeneračně, kterou uděluje Mezi námi, o.p.s. Díky spolupráci s Mezi námi, o.p.s. nás navštěvují MŠ Klásek a MŠ Pobřežní jedenkrát za měsíc.

Domlouvání a podobu návštěv mezi zařízením a mateřskými školami zprostředkovává koordinátor/ka z Mezi námi o.p.s. Mateřské školy si samy připravují program pro naše klienty. Většinou setkání probíhá následujícím způsobem:

 • přivítání – děti a klienti se pozdraví navzájem, děti obejdou klienty a podají jim ruku,
 • řízená komunikace – jakou má kdo náladu, jaké je venku počasí, co kdo měl k snídani, co bude k obědu apod.,
 • děti přednesou básničky a zazpívají písničky spolu s paní učitelkou,
 • příprava pracovní plochy (zapojení dětí a klientů),
 • hlavní činnost – to zpravidla bývá výtvarná činnost nebo pečení,
 • podpora ve spolupráci mezi dětmi a klienty – proces tvoření,
 • neřízená, přirozená komunikace mezi všemi,
 • úklid pracovní plochy (zapojení dětí a klientů),
 • rozloučení – pozdrav a podání ruky.

Párkrát jsme zrealizovali také návštěvy skupiny žáků ZŠ. Jedné dívce ze skupiny se interakce s našimi klienty zalíbila natolik, že začala chodit samostatně a pravidelně na návštěvy. Stala se tak ve třinácti letech naší nejmladší dobrovolnicí.

Seniorský věk s sebou přináší různá zdravotní znevýhodnění jako např. zhoršení sluchu, chůze, paměti, inkontinenci. Vlivem těchto a jiných zdravotních hendikepů vzniká riziko osamocení spolu se snížením soběstačnosti. Proto je velmi důležité zprostředkovat lidem seniorského věku sociální interakci a zároveň je podporovat v tom, co ještě zvládnou sami, ubezpečit je, že nepřestali být pro společnost přínosem. Děti mají spoustu elánu a jsou přirozeně zvídavé. Stále se něco učí, proto jsou pro lidi seniorského věku podnětem k radosti a narušení stereotypu. Při interakci dítě-senior dochází ke vzájemné pomoci, uplatnění schopností a dovedností, střídá se mezi nimi role „učitel“ –„žák“ naprosto přirozeně.

Zdroj: Brožura Aktivizace a její význam v péči o seniory

Mohlo by vás zajímat