Právní ochrana člověka s demencí

7. září proběhlo Alzheimer Café na téma právní ochrany člověka s demencí. Pečující, lidé s demencí se tu měli možnost setkat s expertkou na medicínské právo JUDr. Barborou Steinlauf (Vráblovou) MA, Ph.D. Prvních 40 minut ji zpovídala Jitka Andresová z poradny Alzheimer Point. Po krátké přestávce byl prostor pro dotazy účastníků.

Mluvili jsme o:

  • možnostech zastupování a ochrany člověka s demencí,
  • náležitostech a využití institutů zastupování,
  • předběžném prohlášení,
  • právech a povinnostech opatrovníka,
  • institutu dříve vysloveného přání.

V případě mírné kognitivní poruchy, která přechází v syndrom demence, přestává být člověk schopen postarat se o vše sám. Postupně se mu zhoršuje paměť, orientace v prostoru a čase, řeč a úsudek. Ztrácí schopnost udržet pozornost, rozhodovat a plánovat. Roste riziko, že člověk v určitém stádiu Alzheimerovy choroby uzavře pro sebe nevýhodnou smlouvu, nechá se někým podvést nebo oklamat.

Báro, jaké způsoby zastupování jsou u lidí s Alzheimerovou nemocí adekvátní? Liší se to podle jednotlivých stádií nemoci? Případně, které nástroje jsou vhodné u mírné kognitivní poruchy a které u lehké, střední, středně těžké a težké demence?

Právní instituty, o kterých budeme mluvit, jsou vhodné především i pro zdravé lidi. Vyplatí se dřív plánovat, promyslet si, co chceme, dřív než přijde nějaká vážná nemoc nebo nehoda, která poškodí zdraví a mentální kondici. Je dobré si tyto věci ujasnit včas, ideálně ještě před stanovením diagnózy, když tu ještě žádná omezení a zdravotní potíže nejsou. 

Češi nejsou zvyklí plánovat, i když mají jasno a vědí, co by v podobných situacích chtěli nebo nechtěli, nejsou zvyklí to dávat na papír. V zahraničí je to víc zaběhnuté, mnohem víc se tu respektují individuální přání. Češi na to ještě nejsou zvyklí.

Plná moc

Plná moc se používá nejčastěji, jsme na ni zvyklí. Nemocný ji podepíše a zplnomocní druhého k čemukoliv, co je třeba: zastupování v soudním sporu, jednání na úřadech, rozhodování o poskytování zdravotních a sociálních služeb, vyřízení příspěvku na péči nebo nahlížení do zdravotní dokumentace.

Plná moc musí být písemná a musí na ní být úředně ověřený podpis. Drtivá většina institucí akceptuje plnou moc, pouze když na ní je úředně ověřený podpis. Podpis tady nemusí být v souladu s podpisovým vzorem, ale musí být úředně ověřený. I když má senior s demencí už problém se podepsat, není to problém. Ten člověk se může podepsat jakkoliv. Banky, nemocnice, ale i Česká Pošta pak často požadují své vlastní specifické plné moci. V případě Pošty potřebujete kartičku zmocněnce na vybírání pošty, která je časově omezena na dva roky.

Pokud mám pouze plnou moc, neznamená to, že by člověk který mě zplnomocnil, nemohl samostatně právně jednat. Může právně konat a dělat, co chce. Pokud uzavře nějakou smlouvu, je obtížné ji zneplatnit, i když někdo jiný má od něj plnou moc.

Generální plná moc

V jedné listině je zahrnuto zplnomocnění k veškerému právnímu jednání. Úřady, banky ani další instituce však generální plnou moc neuznávájí a odmítají se jí řídit. Proto nedává smysl ji sepisovat a ztrácet čas úředním ověřováním podpisu. Setejně ji nikdo nevezme.

Speciální plná moc

Směřuje na konkrétní právní jednání, například, když budu chtít, aby mě někdo zastupoval ohledně vyřízení příspěvku na péči. Vždy musí být písemná. Velká většina institucí, jako jsou státní úřady nebo banky, požaduje úředně ověřený podpis. Podpis je nejjednodušší nechat ověřit na pobočce pošty, kde mají Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) nebo u notáře.

Předběžné prohlášení

Předběžné prohlášení je písemný dokument, ve kterém člověk stanoví, kdo, kdy, kde a jakým způsobem by měl spravovat jeho záležitosti. Kdo má být stanoven jeho opatrovníkem v případě, že bude omezena jeho svéprávnost. 

Předmětem předběžného prohlášení může být poskytování zdravotních služeb v závěru života. Mohu stanovit, jaký typ zdravotní péče si přeji a jaký nepřeji, vyjádřit vůli, zda chci zemřít doma, v nemocnici nebo jiném zařízení sociálních služeb. 

Předběžné prohlášení lidé uzavírají zejména tehdy, když očekávají, že v budoucnosti nebudou způsobilí sami právně jednat. Jde o projev vůle, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem a/nebo, aby je spravoval konkrétní člověk, případně aby se konkrétní člověk stal jeho opatrovníkem.

Předběžné prohlášení je ideální sepsat u notáře. Klient ho sepíše společně s notářem a oba ho podepíší. Jsou advokáti, kteří u sepisování předběžného prohlášení s vámi posedí dvě hodiny a proberou pokud možno všechny situace, které by mohly nastat. 

Pokud předběžné prohlášení není sepsáno u notáře, musí ho podepsat další dva svědci. Tito svědci nesmí být osoby, které mají zájem na tom, co je obsahem předběžného prohlášení. Ani jeden svědek také nesmí být hluchý, slepý nebo němý.

Existuje registr předběžných prohlášení, které má k dispozici soud a ostatní notáři. Forma notářského zápisu je jistější a v kritický okamžik dohledatelnější než forma vlastnoručně sepsané závěti v přítomnosti svědků. 

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D
JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D

Barbora vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a  také obor Medical Ethics and Law na King’s College London.

V roce 2018 absolvovala studijní program The Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics organizovaný pod záštitou Yale School of Medicine. V rámci doktorandského studia se věnovala právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života. Jako advokátka se specializuje na oblast medicínského práva. Ve své praxi se zabývá případy náhrady újmy na zdraví, úhradám péče ze zdravotního pojištění a problematice závěru života a smrti.

Je prezidentkou organizace MedLaw z. s., která poskytuje služby právní poradny v oblasti zdravotnického práva a spolupracuje s organizacemi, které také usilují o dosažení vyšší informovanosti veřejnosti v oblasti zdravotnického práva.

Je autorkou připravované publikace Právo v paliativní medicíně a spoluautorkou komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách.

Alzheimer Café pořádá Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem.

Videa z předchozích Alzheimer Café